NTK Intellectual Property Law Firm - Văn phòng Luật Sở hữu trí tuệ NTK

Trang chủ NTK

Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức- Sự kiện

Lĩnh vực hoạt động

Có thể bạn cần biết

Hướng dẫn đăng ký

Đăng ký tại Việt Nam

Đăng ký tại Lào

Đăng ký tại Cambodia

Đăng ký tại nước khác

Tra cứu

Mẫu tài liệu

Lưu ý

Liên hệ

 

 
Số lượt truy cập
 
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM
bullet

Yêu cầu chung đối với các đơn đăng ký

bullet

Đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích

bullet

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

bullet

Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp

bullet

Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

bullet

Đơn xin công nhận nhãn hiệu nổi tiếng

bullet

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

bullet

Đăng ký bản quyền tác giả

bullet

Gia hạn và duy trì hiệu lực, cấp phó bản Văn bằng bảo hộ

bullet

Đăng ký hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển nhượng

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI ĐƠN

Mỗi Đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong Đơn; Mọi tài liệu của Đơn phải được làm bằng tiếng Việt, trừ tài liệu sau có thể được trình bày bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt:

bullet

Giấy uỷ quyền;

bullet

Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (chứng nhận thừa kế; chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động..);

bullet

Các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (xác nhận của cơ quan nhận đơn đối với bản sao đơn (các đơn) đầu tiên; danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên; giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác). Nếu NOIP yêu cầu, phải được dịch ra tiếng Việt;

bullet

Các tài liệu gốc hoặc sao từ bản gốc mà người nộp Đơn đưa vào Đơn để bổ trợ cho Đơn. Nếu NOIP yêu cầu, phải được dịch ra tiếng Việt.

Mọi tài liệu của Đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm) trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn.

ĐẦU TRANG

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH                                                                

Các thông tin cần cung cấp

 1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch người nộp đơn; 

 2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích; 

 3. Tên sáng chế/giải pháp hữu ích;

 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên); 

 5. Chỉ số phân loại sáng chế/giải pháp hữu ích theo thỏa ước Strasbourg mới nhất.

 6. Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế (trong trường hợp là đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam). 

Các tài liệu cần cung cấp

 1. (02) Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ và phần tóm tắt; 

 2. Hình vẽ minh hoạ (nếu có); 

 3. Giấy Uỷ Quyền (theo mẫu).  Bản sao có thể được chấp nhận khi nộp đơn. Bản gốc phải được nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 4. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (chỉ yêu cầu đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris). Có thể nộp bản sao có xác nhận trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu NOIP yêu cầu thì phải dịch ra tiếng Việt.

 5. Đối với các đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam: cần phải cung cấp thêm các tài liệu sau đây: Công bố đơn PCT, Báo cáo Xét nghiệm Sơ bộ Quốc tế (PCT/IPER/409) (nếu có), Thông báo về những thay đổi liên quan tới đơn (PCT/IB/306) (nếu có), Báo cáo Kết quả Tra cứu Quốc tế (PCT/ISA/210)... Đối với trường hợp này, có thể bổ sung bản gốc của Giấy Uỷ Quyền trong thời hạn là 34 tháng tính từ ngày ưu tiên. 

Các thông tin chung                                                                                                                

bullet

Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris cho đơn sáng chế/giải pháp hữu ích là 12 tháng tính từ ngày ưu tiên; 

bullet

Thời hạn để đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam là 31 tháng tính từ ngày ưu tiên; Có thể nộp muôn hơn thời gian này 6 tháng.

bullet

Trong những trường hợp cần thiết, Cục SHTT Việt Nam có thể yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận việc chuyển nhượng và bản dịch tiếng Việt của tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên; 

bullet

Thời hạn để nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung là 42 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế) hoặc 36 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) tính từ ngày ưu tiên sớm nhất; 

bullet

Thời hạn cho việc xét nghiệm hình thức của đơn là 01 tháng tính từ ngày nộp đơn và thời hạn cho việc xét nghiệm nội dung là 12 tháng tính từ ngày Công bố đơn (nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp trước ngày Công bố đơn) hoặc tính từ ngày nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung (nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung đó được nộp sau ngày Công bố đơn); 

bullet

Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm và của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ (không gia hạn). Các Bằng độc quyền này có hiệu lực kể từ ngày cấp; 

bullet

Phí duy trì hiệu lực chỉ phải nộp khi Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp.

ĐẦU TRANG

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP                                                                               

Thông tin cần cung cấp

 1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

 2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng;

 3. Tên của kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký);

 4. Phân loại của kiểu dáng cần đăng ký theo Phân loại quốc tế Locarno;

 5. Nước ưu tiên, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên).

Tài liệu cần cung cấp

 1. 06 (sáu) bộ hình vẽ/ảnh chụp dùng để minh hoạ cho kiểu dáng. Kích thước của kiểu dáng công nghiệp trong ảnh chụp, bản vẽ không được nhỏ hơn 90mm x 120mm và không được lớn hơn 190mm x 277mm và tất cả các hình vẽ/ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ. Số lượng hình vẽ/ảnh chụp trong 01 bộ phải đủ để có thể thể hiện được kiểu dáng (kiểu dáng nhìn từ các phía khác nhau và hình ảnh tổng thể của kiểu dáng);

 2. Bản mô tả kiểu dáng, trong đó có chỉ ra các đặc điểm khác biệt của kiểu dáng xin được bảo hộ và lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp.

 3. Giấy Uỷ Quyền (theo mẫu). Bản sao có thể được chấp nhận khi nộp đơn. Bản gốc phải được nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 4. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (trong trường hợp đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris).  Có thể nộp bản có xác nhận trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 5. Cục SHTT có thể yêu cầu người nộp đơn trong thời hạn 1 tháng phải nộp tài liệu xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn thương mại (nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại), kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của người khác, nếu có cơ sở để nghi ngờ kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn chứa các đối tượng đó

Thông tin chung                                                                                                                        

bullet

Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Bằng độc quyền có hiệu lực kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn hiệu lực thêm 02 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. Như vậy, thời hạn hiệu lực tối đa cho một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 15 năm;

bullet

Các phương án khác nhau của một kiểu dáng có thể được nộp trong cùng một đơn hoặc trong các đơn tách biệt. Trong trường hợp các phương án được nộp trong các đơn tách biệt thì cần chỉ rõ kiểu dáng nộp đơn là phương án của một kiểu dáng khác thuộc đơn đã được nộp trước đó. Tất cả các phương án của một kiểu dáng sẽ chỉ được cấp chung một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

bullet

Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris là 6 tháng tính từ ngày ưu tiên;

bullet

Thời gian để xét nghiệm hình thức là 01 tháng, để công bố là 02 tháng và để xét nghiệm nội dung là 06 tháng;

bullet

Trong những trường hợp cần thiết, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam có thể yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận việc chuyển nhượng và bản dịch tiếng Việt của tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên.

ĐẦU TRANG

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP                                                                

Thông tin cần cung cấp

 1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

 2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả thiết kế bố trí;

 3. Tên gọi/ký hiệu của mạch tích hợp (để phân biệt với mạch tích hợp khác);

Tài liệu cần cung cấp

 1. 05 (năm) bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí gồm một trong ba loại sau: (i) bản vẽ bằng máy đối với từng lớp mạch, (ii) bản vẽ hoặc ảnh chụp mặt nạ quang khắc để sản xuất từng lớp mạch, (iii) ảnh chụp từng lớp thiết kế bố trí được thể hiện trong mạch tích hợp. Ảnh chụp/bản vẽ trong 01 bộ phải có cùng tỷ lệ và phải đủ để có thể thể hiện tách biệt đối với mỗi lớp thiết kế bố trí, kèm theo ký hiệu mỗi lớp, kích thước mạch và độ phóng đại (ít nhất là 20 lần). Mỗi ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí có thể được trình bày trên giấy khổ A4 hoặc khổ giấy lớn hơn với điều kiện phải gấp thành khổ A4.

 2. 05 (năm) mẫu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí (nếu trong trường hợp đã được khai thác thương mại). Mẫu được nộp phải là toàn bộ hoặc một phần mạch tích hợp tương ứng hoàn toàn với thiết kế bố trí nêu trong đơn. Nếu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí là một phần không thể tách rời của một sản phẩm khác thì kèm theo sản phẩm được nộp phải có tài liệu chỉ ra một cách chính xác phần mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế bố trí đó;

 3. Bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí bao gồm các thông tin làm rõ bản chất của thiết kế bố trí như tên gọi/ký hiệu, chức năng cơ bản của mạch, cấu trúc cơ bản của mạch, công nghệ để sản xuất mạch, điểm khác biệt so với các mạch tích hợp khác;

 4. Giấy Uỷ Quyền.

 5. Yêu cầu bảo mật thông tin (nếu thấy cần thiết).

Thông tin chung

bullet

Đơn đăng ký thiết kế bố trí không được thẩm định nội dung mà chỉ công bố trên Công báo SHCN. Nếu trong thời hạn 3 tháng không có ý kiến phản đối hoặc phản đối không xác đáng thì sẽ được thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận.

bullet

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp là 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ hoặc ngày thiết kế bố trí được khai thác thương mại hợp pháp lần đầu tiên hoặc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí, tùy theo ngày nào sớm nhất.

ĐẦU TRANG

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA                                                                                     

Thông tin cần cung cấp

 1. Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn;

 2. Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, nếu nhãn hiệu là chữ nước ngoài, phải cung cấp nghĩa tiếng Việt và phiên âm (cách phát âm) của chữ nước ngoài đó;

 3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này và phân loại các hàng hoá/dịch vụ đó thành các nhóm theo Bảng phân loại Quốc tế theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ (nếu biết).

Tài liệu cần cung cấp

 1. Giấy uỷ quyền của người nộp đơn (như mẫu đính kèm);

 2. 11 (mười một) mẫu nhãn hiệu (kích thước không được lớn hơn 80mm x 80mm và không được nhỏ hơn 8mm x 8mm);

 3. Bản sao đơn xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi nộp đơn và bản dịch sang tiếng Anh nếu có (phải được nộp trong vòng 01 tháng sau khi nộp đơn).

Chú ý

i.

Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ dùng để đăng ký cho một nhãn hiệu với một hoặc nhiều nhóm hàng hoá/dịch vụ khác nhau;

ii.

Việt Nam áp dụng Bảng phân loại hàng hoá/dịch vụ quốc tế theo Thoả ước Ni-xơ lần thứ chín).

Tra cứu nhãn hiệu

Để tránh giảm thiểu khả năng bị từ chối khi đăng ký nhãn hiệu, Người nộp đơn nên thực hiện việc tra cứu trước khi quyết định nộp đơn. Đăng bạ quốc gia về nhãn hiệu của Việt Nam bao gồm tất cả các nhãn hiệu đã được đăng ký, và mỗi đơn đăng ký phải bao gồm các thông tin đầy đủ. Việc tra cứu của NTK có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng cả về thời gian lẫn mức độ tin cậy (> 90%).

ĐẦU TRANG

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG                                                               

Tài liệu cần cung cấp

 1. Giấy uỷ quyền;

 2. Bản sao có xác nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh (yêu cầu phải có khi nộp đơn);

 3. 11 (mười một) mẫu nhãn hiệu (kích thước không được lớn hơn 80mm x 80mm và không được nhỏ hơn 15mm x 15mm);

 4. Tài liệu để chứng minh Nhãn hiệu nổi tiếng. Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

 1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; 

 2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; 

 3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; 

 4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu 

 5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu 

 6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu 

 7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; 

 8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

ĐẦU TRANG

ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ                                                                                                  

Tài liệu cần cung cấp

 1. Giấy uỷ quyền;

 2. Bản sao có xác nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh (yêu cầu phải có khi nộp đơn);

 3. Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn đại lý, danh tiếng của sản phẩm

 4. 02 (hai) Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý

 5. 12 (mười hai) mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý sẽ được sử dụng với kích thước không lớn hơn 80mmx80mm và không nhỏ hơn 20mmx20mm trong trường hợp chỉ dẫn không phải là từ ngữ

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp

ĐẦU TRANG

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ                                                                                        

Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả

 1. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

 2. Giấy Uỷ quyền của tác giả/các đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhân sự - 1 bản ); 

 3. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản);

 4. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

 1. Giấy Uỷ quyền của tổ chức hoặc cá nhân (1 bản theo mẫu);

 2. Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản); 

 3. Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

 4. Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản);

 5. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.

 6. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản);

 7. Giấy cam đoan của tác giả (1 bản)

ĐẦU TRANG

GIA HẠN VÀ DUY TRÌ HIỆU LỰC, CẤP PHÓ BẢN VĂN BẰNG BẢO HỘ                       

Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

 1. Giấy ủy quyền của chủ sở hữu

 2. Các dữ liệu liên quan đến Sáng chế như Số Sáng chế, Chủ sở hữu Sáng chế, ngày nộp đơn hợp lệ, ngày cấp văn bằng bảo hộ, ngày ưu tiên.

 3. Năm hiệu lực cần duy trì.

 4. Số đối tượng được bảo hộ trong đơn (nếu có thể).

Nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp

 1. Giấy uỷ quyền của chủ sở hữu;

 2. Bản gốc văn bằng bảo hộ.

Lưu ý

bullet

Phí gia hạn và duy trì hiệu lực có thể nộp trong thời hạn 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực;

bullet

Việc nộp muộn phí nói trên có thể được chấp nhận với điều kiện là phí đó được nộp trong vòng 06 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực và phải nộp thêm 10% mức phí gia hạn hoặc duy trì hiệu lực cho mỗi tháng nộp muộn.

Đăng ký xin Cấp phó bản                                                                                                       

Tài liệu cần cung cấp

 1. Giấy uỷ quyền;

 2. Thư của chủ sở hữu gửi cho Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trình bày lý do thất lạc hoặc làm hỏng Văn bằng bảo hộ trong trường hợp mất hoặc hỏng, rách, v.v. đến mức không sử dung được.

 3. 01 mẫu nhãn hiệu hoặc 01 bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn hiệu, bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ gốc.

Đăng ký Thay đổi tên/địa chỉ

Tài liệu cần cung cấp

 1. Giấy uỷ quyền

 2. Các xác nhận của cơ quan chức năng về việc thay đổi tên/địa chỉ hoặc các tài liệu chứng minh việc thay đổi đó (như Giấy phép kinh doanh) (yêu cầu phải có khi nộp đơn);

 3. Bản gốc văn bằng bảo hộ.

ĐẦU TRANG

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG LI-XĂNG VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG                          

Đăng ký hợp đồng li-xăng

Tài liệu cần cung cấp

 1. Giấy uỷ quyền của một trong hai bên ký hợp đồng được công chứng.

 2. 02 bản gốc hoặc bản sao có xác nhận Hợp đồng Li-xăng. Nếu Hợp đồng Li-xăng xin đăng ký là Hợp đồng Li-xăng thứ cấp, thì trong đơn đăng ký Hợp đồng Li-xăng phải gửi kèm bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký của Hợp đồng Li-xăng độc quyền tương ứng; Nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;

 3. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

 4. Bản sao văn bằng bảo hộ;

 5. Bản sao được công chứng của Giấy phép Kinh doanh/Giấy phép đầu tư trong trường hợp li-xăng Nhãn hiệu và bên nhận Li-xăng là phía Việt Nam.

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng

Tài liệu cần cung cấp

 1. Giấy uỷ quyền được công chứng

 2. 02 bản gốc được công chứng hoặc 02 bản sao có xác nhận của Hợp đồng chuyển nhượng;

 3. Bản gốc văn bằng bảo hộ;

 4. Văn bản đồng ý của các đồng sở hữu chủ (nếu Văn bằng thuộc sở hữu chung)

 5. Bản sao được công chứng của Giấy phép Kinh doanh/Giấy phép đầu tư nếu Bên được chuyển nhượng là phía Việt Nam.  

ĐẦU TRANG

 

Trang chủ NTK | Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức-Sự kiện | Lĩnh vực hoạt động | Có thể bạn cần biết | Hướng dẫn đăng ký tại Việt Nam | Hướng dẫn đăng ký tại Lào | Hướng dẫn đăng ký tại Cambodia | Hướng dẫn đăng ký tại nước khác | Tra cứu | Mẫu tài liệu | Lưu ý | Liên hệ


 

@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – ĐẦU TƯ N.T.K

pirater un compte facebook pirater un compte facebook gratuit comment pirater un compte facebook pirater un compte facebook gratuitement code psn gratuit clash of clans hack Xbox Live Gratuit Xbox Live Gold Gratuit